DOLAR: 5.38 TL
EURO: 6.09 TL

Sicil Müdürlüğü

Esnaf ve Sanatkar Sicil İşlemleri

5362 sayılı Kanunda Sicille ilgili hüküm ve düzenlemelere 4. kısımda 67, 68, 69 ve 70.inci maddelerinde yer verilmiştir.

1- Sicil Teşkilatı ve personeli:

Birliklerin bünyesinde Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğü kurulması zorunludur.

Sicil Müdürlüğü: KESOB Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğü’nde ;

Sicil Müdürü:
İREM SENA ATEŞ
Sicil Memurları:
ENGİN ÖZPUNAR görev yapmaktadır.

2- Sicile Kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri:

 • Esnaf ve Sanatkârların, faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kayıt olabilmeleri için sicile kayıtları şarttır.
 • Kanun kapsamındaki Esnaf ve Sanatkârlar, işe başladıkları 30 gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil yaptırmak zorundadır.
 • Sicil tescil ve ilanını yaptırmayanlar, birlik tarafından ruhsat vermekle ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.
 • Meslek eğitimi kanunu kapsamındaki mesleklerde faaliyette bulunacaklardan sicile kayıt sırasında ustalık belgesi istenir.
 • Sicile kayıt olacaklardan vergi mükellefi ya da vergiden muaf olduklarına dair belge istenir.
 • Sicile her bir meslek için ayrı ayrı kayıt yapılması gerekir.
 • Sicile kaydı yapılanların bilgileri ilgili odaya sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf veri tabanında gerçekleştirilir.
 • Kayıt beyannamelerinde değişiklik olan esnaf ve sanatkârlar bu değişiklikleri 30 gün içinde sicile bildirmek zorundadır.
 • Sicile kayıtlı iken yıllık alış ve satış tutarları ya da gayri safi milli hâsılaları esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar, kendileri istemedikçe ticaret siciline ve ilgili odalara kayda zorlanamazlar.
 • Yıllık alış ve satış tutarları ya da gayri safi iş hâsılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanlar, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır.
 • Tescili gerektiren olay veya işlemlerin kısmen veya tamamen sona ermesi veya ortadan kalması halinde sicil kayıtları ilgilinin talebi üzerine kısmen veya tamamen silinir.
 • Sicil müdürlüğü tarafından öldüğü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyenlerin, sicil kayıtlarının silinmesi ve ilanı, doğrudan ücretsiz yapılır. Bu işlemlerden 492 sayılı harçlar kanunundaki borçlar alınmaz.
 • Sicil işlemleri sicil müdürü ve personeli tarafından elektronik ortamda Bakanlık e- esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir.

3 – Kayıt ve tescil harcı:

Esnaf ve sanatkârların sicile kayıt ve tescil harçlarının tutarı 492 sayılı harçlar kanununun ticaret sicili harçları hükümlerine göre hesaplanan harcın yarısıdır. Alınan bu harcın yarısı ilgili birliğe gelir kaydedilir.

4 – Sicil gazetesi:

Sicile kayıt edilen ve ilanı gereken hususlar Bakanlığın gözetimine denetimi altında konfederasyon tarafından bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı kullanılarak elektronik ortamda Türkiye esnaf ve sanatkârları sicil gazetesinde yayınlanır.
Sicil gazetesinde yayınlanacak ilan ücretleri tarife ile belirlenir. Sicil tarafından elektronik ortamda tahsil edilir ve sicil gazetesi hesabına aktarılır.

 


Yukarı Çık