DOLAR: 5.81 TL
EURO: 6.61 TL

Yönetim Kurulu

KESOB, 5362 Sayılı Kanununun 19. maddesine göre genel kurulca oluşturulan 9 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilir.

KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal KAYA’dır.

Başkan Vekilleri:
Kadir DURMUŞ                                Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

Ahmet GÖDEK                                 Kandıra Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı

Üyeler:
İsmail AYDIN                                      Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Necmettin KOCAMAN                  Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Şaban EBİK                                         Gebze Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı
Kamil YILMAZ                                    Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Hüseyin ÇEPİL                                  Derince Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Ahmet SERİM                                   Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı

KESOB Yönetim Kurulu, 5362 Sayılı Kanunun 22. maddesinde tanımlanan:

 • KESOB Yönetim Kurulu, olağan hallerde ayda en az bir kez toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar.
 • Birlik işlerini mevzuata ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütür.
 • Bakanlık ve Konfederasyonca mevzuat gereği verilecek görevleri yerine getirir.
 • Yeni dönem çalışma programı ile bütçeyi, bilânço ve gelir ve gider tablolarını hazırlar ve genel kurula sunar.
 • Odaların çalışmalarının mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunur.
 • Odalar hakkında lüzumlu bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında düzenli olarak tutulmasını sağlar ve resmî dairelerin bu husustaki isteklerini yerine getirir.
 • Odaların gelişmesini sağlar, ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri alır bu konuda resmî ve özel merciler nezdinde teşebbüslerde bulunur, genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda adli ve idari yargı mercileri önünde birlik başkanı marifetiyle birliği temsil eder.
 • Odalarda ve odalar arasında çıkan olumsuzluk ve anlaşmazlıklarla ilgili olarak düzenlenen raporları inceler ve konuyu çözüme kavuşturur.
 • Odaların, kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımı ile ödünç para alınması; şirket, vakıf ve kooperatif kurma ve kurulu bulunanlara katılma yönündeki taleplerini inceler ve karar verir.
 • Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilciyi atar ve görevlendirir.
 • Genel sekreter ve diğer personelin atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son verilmesine karar verir ve personele ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip eder.
 • Çalışma bölgesi içindeki meslekî teamül, gelenek ve uyulması zorunlu meslekî kararları kendi görüşü ile birlikte Konfederasyona iletir.
 • Birlik katılma payının ve kayıt ücretinin üye odalardan elektronik ortamda tahsilini sağlar. Esnafın işyeri açması, kapatması veya meslek değiştirmesi ile ilgili işlemlerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından takibini yaparak sicil işlemlerinin yerine getirilmesini sağlar.
 • Odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara ait şikâyetleri inceler ve neticelendirir ya da gerek görülmesi halinde konuyu Konfederasyona intikal ettirir.
 • İllerde, esnaf ve sanatkârların müşterileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirir.
 • Üyesi olan odalara, bu odaların mevcut üyelerine ve esnaf ve sanatkârlık faaliyetine yeni başlayacak kişilere danışmanlık hizmeti verir.
 • Üye odalardan gelen yılsonu bilânço ile gelir ve gider cetvellerini inceler, odalara yol gösterici tavsiyelerde bulunur ve 15 inci maddenin (c) bendine göre değerlendirir; bilânço ve gelir ve gider hesap cetvelini şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını ise genel kurulu takip eden on gün içinde Konfederasyona gönderir.

Yukarı Çık